การจัดงานสมุยมาลา

การจัดงานสมุยมาลา

กำหนดการจัดงาน: ก.ย.
สถานที่จัดงาน: เกาะสมุย
รายละเอียดกิจกรรม:

สมุยมาลา โดยความร่วมมือขององค์กรอาสาสมัครและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาะสมุย มีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ และสังคม โดยได้รับการอนุเคราะห์จากองค์กรต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาหรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ในอนาคตเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงวิถีชิวิตบนเกาะสมุยอย่างยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลธรรมชาติให้สมุยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นในอนาคต ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนในสังคมรวมทั้งเด็กๆ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเริ่มลงมือทำสิ่งที่สามารถทำได้ทันที่ เช่น การรีไซเคิล การรณรงค์ประหยัดเชื้อเพลิง และการใช้วัสดุและทรัยพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัว

กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความหลากหลายเกี่ยวกับหลายประเด็น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นับเป็นสัปดาห์แห่งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญของเกาะสมุย การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่าต้นน้ำของเกาะสมุยแบบยั่งยืน โดยวิทยากรทั้งส่วนภาครัฐ รวมทั้งองค์กรชาวต่างชาติที่สละเวลามาเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนของเกาะสมุย อีกทั้งยังมีกิจกรรมอนุรักษ์อื่นๆ เช่น การนำผลงาน จากการ รีไซเคิ้ล ต่างๆ มาแสดง การจัดจำหน่ายสินค้ามือสอง เพื่อนำรายได้บริจาคแก่องค์การกุศลของเกาะสมุย รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วในราคาถูกเพื่อจับรางวัลต่างๆ เป็นต้น

 http://www.samuimala.org/