ลักษณะภูมิอากาศ

อุณหภูมิ เนื่องจากเป็นเกาะอยู่ในทะเล การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจึงมีไม่มากนัก อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม่ทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างชัดเจนดังเช่นในจังหวัดอื่น ๆ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ 30.8 องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดในรอบปี เคยตรวจอุณหภูมิสูงสุดได้ 35.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําที่สุด 18.6 องศาเซลเซียส

ฝน เกาะสมุยมีฝนตกได้ทั้งสองฤดูกาล คือ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนกระทั่งถึงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเริ่มพัดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1934.7 มิลลิเมตร ฝนตกเฉลี่ยประมาณ 159 วัน ฝนเริ่มตกชุกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมและจะตกมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดโดยมีฝนตกเพียง 5 วัน ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นของทุก ๆ ปี ควรระมัดระวังพายุหมุนซึ่งมีกําลังขนาดพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในอ่าวไทยและอาจทําความกระทบกระเทือนให้แก่บริเวณเกาะนี้ได้ โดยจะทําให้มีลมแรงและฝนตกหนักภายในระยะ 2- 3 วัน ขณะที่พายุเปรสชั่นนั้นเคลื่อนผ่าน

High – low ซีซั่น

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสมุยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะนิยมมาท่องเที่ยวมากสุดในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง มิถุนายน ซึ่งถือเป็นช่วงที่อากาศดีสุด และ เป็นช่วงที่ถูกเรียกว่าหน้า High season ในขณะที่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ซึ่งอากาศจะร้อนขึ้นอีกเล็กน้อย และยังถือว่าเป็นช่วง High season อยู่เช่นกันแม้จะมีฝนตกบ้างเล็กน้อย แต่ในช่วงที่นับว่าเป็น  Low season ของสมุยจะอยู่ปนะมาณเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ซึ่งจะเข้าช่วงหน้าฝน ทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยลง ซึ่งแตกต่างและสลับกับฝั่งอันดามัน